Zašto je Važno da Svako Pitanje Mališana Ima i Odgovor?

Svako pitanje mališana ima i odgovor. Kod dece, faza postavljanja pitanja ukazuje na intenzivni govorno-jezički razvoj. Postaviti pitanje, znači probuditi interesovanje i pokrenuti misljenje o svetu koji nas okružuju.

Zašto je Važno da Svako Pitanje Mališana Ima i Odgovor?

Svet u nama je poput lavirinta u kome se prepliću različite psihičke pojave. Većinu dilema sa kojima se susrećemo pokušavamo da odgonentemo pitanjima i preispitivanjem. Taj kompleksan unutrašnji svet ili psiha su kreirani: opažanjem, pažnjom, mišljenjem, maštom, pamćenjem, emocijama i motivacijom.

Svako Pitanje Mališana Ima i Odgovor

 

Kada dete postavlja prva pitanja?

Deca uzrasta od 24 meseca kada se intenzivno razvija rečnik postavljaju prva pitanja o predmetima koji ih interesuju. Prvo pitanje koje se javlja je “ta je to” tj. ” šta je to” i odnosi se na predmete i bića iz neposrednog okruženja koji su pobudili dečiju pažnju.

Već sedmomesečni plod čuje zvuke i reaguje na svetlost da bi do godinu dana stalnim preplavljivanjem različitih draži gradio svoje neuronske mreže i uočavao granice stvarnosti koja se nalazi oko njega. Na kraju prve godine životasvi nejasni zvuci i obojene mrlje postepeno postaju jasni i stabilni i svet se pretvara u sveukupnost predmeta, pojava, bića. Istraživači su dokazali da što se češće deci izlaže neki objekat manje mu vremena treba za prepoznavanje. Kada opažanje postaje jasno i pažnja usmerena počinju prva pitanja.

Pitanjima se gradi interesovanje i individualni jezički sistem kojim možemo  otkriti interesovanje deteta u odnosu na svet koji ga okružuje.

Koja pitanja postavljaju deca oko treće godine?

Javlja se pitanje “gde je” a tek sa četvrtom godinom javiće se pitanja koja se odnose na interesovanje šta neko radi, kako i zašto i time se širi rečnik i rečenica. Rečenica u ovom uzrastu doseže dužinu i do 4-5 reči.

Svako pitanje traži odgovor?

Da. Dete stiče emocijonalnu i socijalnu stabilnost u komunikaciji sa svojim okruženjem. Razvojem pitanja, dete dobija veliki broj novih reči što utiče na saznajni razvoj i mišljenje. Svako pitanje traži odgovor i objašnjenje, jer na taj način deca stiču sigurnost da će njihova znatiželja biti zadovoljena adekvatnim odgovorom i primerom.

Da li se tako gradi odnos prema znanju i saznanju?

Na taj način se gradi odnos prema znanju, saznanju i malim koracima se razvija pozitivan odnos prema učenju. Davanjem odgovora na pitanja deca se podstiču da se izražavaju o svemu što opažaju, osećaju, rade i misle. Razvija se veština praćenja govora i veština slušanja kao i dvosmernost u dijalogu. Ja pitam a ti odgovaraš dok te ja slušam. Deca uče da slušanjem dobijaju informacije koje ih interesuju. Podstiče se tečnost i fluentnost izražavanja kod dece, sigurnost o izlaganju o pojavama sa kojima se susreću u svakodnevnom okruženju i razvija se pozitivan stav prema novim i nepoznatim pojavama i predmetima.